Säännöt

Voimassa olevat säännöt: 07.05.2021 08:51:02

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjoisen moninaiset oppijat ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää oppimisvaikeuksia kokevien ihmisten yhteistoimintaa ja
hyvinvointia sekä puolustaa heidän etujaan ja oikeuksiaan yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
– neuvoa ja ohjata jäseniään
– toimia yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa
– osallistua paikalliseen kehittämiseen ja edunvalvontaan
– tehdä selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
– järjestää toimintaa ja tapahtumia
– harjoittaa tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan
– järjestää myyjäisiä
– ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
– harjoittaa alan kustannustoimintaa
– hakea toimintaansa ulkopuolista muuta rahoitusta
– omistaa toimintaansa varten muuta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taikka ilmoittamalla
erosta yhdistyksenkokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen
1. jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen.
2. jos jäsen on rikkonut yhdistyksen toimintaa vastaan, tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu ja kannatusjäsenen kannatusjäsenmaksu, jonka
suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä
jäsenmaksua.

6. Hallitus
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa
yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2–8
muuta varsinaista jäsentä sekä 0–8 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna
on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen kokouksissa voi olla läsnä lähitapaamisina, kokouskutsussa esitetyssä
tapaamispaikassa ja /tai etäyhteyksillä, kuten puhelimitse tai videopuhelun avulla. Yhdistyksen hallituksen
kokous voidaan pitää myös sähköpostikokouksena, jos tilanne niin vaatii.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia määräaikaisia toimikuntia ja hallitus päättää
yhdistyksen edustajat valtakunnalliseen liittoon tai muihin mahdollisiin toimielimiin.

Yhdistyksen hallituksen tehtäviä ovat:
1. Johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
2. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
3. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenluetteloa, kutsua kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat
4. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämisestä
5. asettaa tarpeelliset toimikunnat määräajaksi tai määrättyä tehtävää varten sekä vahvistaa niille
tarvittaessa johtosäännöt
6. huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
7. huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään kirjanpitoa lain ja hyvien tapojen edellyttämällä tavalla
8. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrätä työehdot.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,
kukin yksin.

8. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen

kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-
toukokuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänioikeus kokouksissa on jokaisella jäsenellä,
joka on maksanut edellisen vuoden jäsenmaksun. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokoukset
ovat päätösvaltaisia, kun ne ovat edellä mainitulla tavalla kutsuttu kokoon.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
-vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
-valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
-valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa
ja varatilintarkastajaa
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15 pvää ennen vuosikokousta, niin että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin (esim. 15 pvää ennen vuosikokousta) että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Scroll to Top
Skip to content